Privacybeleid


Juridische decreet 196/2003


Beste Gebruiker,
In overeenstemming met art.13 van het Italiaanse Juridische decreet n.196 van 30 juni 2003 (Privacy Wetboek), willen wij u informeren dat de persoonlijke gegevens, inclusief uw email adres, die u uit eigen beweging kunnen indienen bij het email adres info@otticanet.it of in één van de formulieren op deze website wordt opgenomen, gebruikt en 'verwerkt' door Star Srl inachtneming van de hierboven genoemde wet .
Overeenkomstig de statuten van het juridische decreet n. 196/2003 worden de persoonlijke gegevens verwerkt van met inachtneming van beginsel van juistheid, wettigheid, transparantie en bescherming van uw veiligheid en uw rechten.

Star Srl wenst de Gebruikers te informeren als volgt:
Persoonlijke gegevens van de Gebruiker als onderdeel van de handelsbetrekkingen en/of voor promotionele activiteiten of in de vorm van contractuele relaties, zullen worden behandeld:
a) voor doeleinden die functioneel aan de vervulling van de fiscale verplichtingen, boekhouding en recht; ten behoeve van de gewone uitwisseling van informatie en commerciële contact of het beheer van de onderhandelingen voorafgaand aan het runnen van een van het verzoek van uw gebruikersnaam om te profiteren van het aanbod van Star S.r.l.; ten behoeve van de nakoming van de verplichtingen die voortvloeien uit contracten met klanten; voor de levering van producten en accessoires, service, vervanging, reparatie ook na verkoop; beheer en de administratie klanten, orders, leveringen, facturatie, het toezicht op de solvabiliteit;
b ) voor doeleinden in verband met commerciële activiteiten (marketing en reclame, promotie-activiteiten en informatie over toekomstige zakelijke initiatieven, innovatie van de aangeboden diensten)

Door u persoonlije gegevens kunnen belastingadviseurs en banken worden verstrekt voor het beheer van de collecties en de betalingen die voortvloeien uit het goedgekeurde contract.
 
De gegevens kunnen ook worden gemaakt, als gevolg van de inspecties of controles aan de instanties die verantwoordelijk zijn voor het verifiëren van de reguliere uitvoering van de civiele en fiscale verplichtingen.

De overdracht van persoonsgegevens vermeld onder punt a) is verplicht om te voldoen aan de verplichtingen van de wet en/of het aangaan en/of het nakomen van de contractuele verhouding. Bij gebrek aan overdracht van de gegevens vermeld onder punt a) is het onmogelijk de contractuele verhouding aan te gaan en/of er vervolg aan te geven.

De verstrekking van persoonsgegevens aan de in punt b) is optioneel en functioneel om een betere service te bieden aan Gebruikers. In geval van weigering zal er geen gevolgen zijn.

Persoonlijke gegevens van de Gebruiker kunnen aan andere bedrijven worden doorgegeven voor dezelfde doelstellingen boven of externe onderwerpen van diensten gespecialiseerd in vermeld :
- Software management, hardware, informatief systeem;
- Verwerking en registratie activiteiten;
- Activiteiten zoals het afdrukken, transmissie, verpakken, vervoeren en marshalling items aan de klanten;


De verwerking wordt handmatig uit te voeren en met de hulp van informatieve en telematica-hulpmiddelen. De gegevens kunnen zowel in papieren archieven als in elektronische archieven worden opgeslagen zodat, waar nodig, het opzoeken en selecteren van de verzamelde gegevens niet langer duurt dan nodig is voor het doel ervan.
De behandeling zal plaatsvinden direct door het bedrijf van de eigenaar met behulp van zijn werknemers.
Het zal gebeuren met logica die nauw verband houden met de doeleinden aangegeven, met behulp van methoden die de veiligheid en vertrouwelijkheid van de gegevens te waarborgen, door middel van het nemen van passende maatregelen om de wijziging, verwijdering, vernietiging, ongeoorloofde toegang of behandeling te voorkomen niet wel of niet in overeenstemming met de doelstellingen van de collectie.

De Gebruiker, om door te gaan met de aankoop van brillen of zonnebrillen met glazen op sterkte moet de gegevens van zijn oogheelkundig medisch voorschrift te verstrekken, uitdrukkelijk het accepteren van de verwerking van gevoelige gegevens door Star Srl

Als de Gebruiker stuurt de persoonlijke gegevens van derden (aankoop van brillen met corrigerende glazen voor rekening van een derde partij), merkt hij op dat deze transactie vertegenwoordigt een verwerking van persoonsgegevens waartegen hij zich als autonome data controller, in de veronderstelling dus alle verplichtingen en verantwoordelijkheden in het kader van de Privacy Act; in dit verband, garandeert u Star Srl gezien het feit dat een derde partij die is opgegeven door de Gebruiker (en bijgevolg zal worden behandeld door Star Srl alsof de derde partij in hun geïnformeerde toestemming had gegeven voor de verwerking van hun persoonsgegevens en gevoelige) werd overgenomen en verwerkt door de Gebruiker compliance en in overeenstemming met de bepalingen van de Privacy Act en met de uitdrukkelijke toestemming van de derde partij; in die zin, de Gebruiker geeft Star Srl de breedste schadevergoeding met betrekking tot een geschil of schadeclaims, die zal worden ontvangen op Star Srl van enige relevante derde partij als gevolg van de verkeerde toewijzing van de Gebruiker opgegeven gegevens in strijd met de regels inzake de bescherming van de persoonlijke en gevoelige gegevens.


Star Srl informeert de Gebruiker, die aanvaardt verder te gaan met de aankoop, dat de uitvoering van het contract heeft betrekking op de overdracht van persoonsgegevens en eventueel ook van die gevoelig is voor externe partijen om Star Srl, met inbegrip van het personeel dat verantwoordelijk is voor de onderneming die verantwoordelijk is voor verpakking en verzending ( voor EU-lidstaten Gebruikers), en op het personeel van de onderneming die verantwoordelijk is voor het vervoer en ook het personeel van de betrokken administratieve en fiscale autoriteiten, op basis van de nationale eisen van de primaire of secundaire status en/of de daaruit voortvloeiende administratieve en fiscale maatregelen ( niet-EU- lidstaten Gebruikers).

Door de aanmelding op het nieuwsbrief instemt de Gebruiker met de verwerking van persoonsgegevens en machtigt Star Srl de verwerking van gegevens voor marketing activiteiten doeleinden, promotiemateriaal en de profilering van producten gekocht op de website Otticanet.com door Star S.r.l.

Star Srl informeert de Gebruiker dat persoonsgegevens ook hun imago kunnen omvatten.
Zij informeren u dat de gemaakte foto's worden opgeslagen op een derde-party storage computer, op de juiste wijze geïdentificeerd als Star S.r.l.

Gebruikers van deze website moeten zich ervan bewust zijn dat de gegevensoverdracht via het internet een niveau van absolute en totale beveiliging niet kunnen bijwonen.
Gebruikers zijn dus verantwoordelijk voor het verifiëren van de juistheid van de persoonsgegevens ingediend en, indien nodig, voor het corrigeren en bijwerken en zich in elk geval tot wijziging van het tijdens de tijd dat het is onderworpen aan de verwerking. Star Srl zal niet overwegen zich verplicht om elke bewerking uit te voeren, met uitzondering van die welke nodig zijn om te voldoen aan de juiste en correcte toepassing van de normen van veiligheid opgelegd door de huidige regelgeving.

De gegevensverwerking eigenar dat is het onderwerp van deze mededeling is :

Star Srl met maatschappelijke zetel in
Via Nazario Sauro, 11/B
13900 Biella - ITALY
E-mail: info@otticanet.it

Het is mogelijk contact opnemen met de verantwoordelijke voor de verwerking om de naam van de controller en geautoriseerde medewerkers die werken of samenwerken voor Star srl
Iedereen die hun persoonlijke gegevens indient bij ons kan de rechten door artikel 7 juridische decreet 196/2003 uitoefenen; de volledige tekst wordt hieronder aangegeven.


Art.7 juridische decreet 196/2003
(Recht op toegang tot persoonsgegevens en andere rechten)
1. De betrokkene heeft het recht om een ​​bevestiging van het al dan niet bestaan ​​van persoonsgegevens, ook indien nog niet geregistreerd te krijgen, en hun communicatie in begrijpelijke vorm.

2. De betrokkene heeft het recht om informatie te verkrijgen over:
a) De herkomst van de persoonsgegevens;
b) De bedoeling en de manier van verwerking;
c) De toegepaste logica als verwerking gebeurt met behulp van elektronische hulpmiddelen;
d) De essentiële gegevens van de eigenaar, van de verantwoordelijken en de aangewezen vertegenwoordiger volgens paragraaf 5, komma 2;
e) Onderwerpen en categorieën van personen aan wie de persoonsgegevens kunnen worden verstrekt of die heeft de mogelijkheid om deze gegevens weten, want zij zijn de aangewezen vertegenwoordiger van de Staat, van de verantwoordelijken de leiding.

3. De betrokkene heeft het recht te verkrijgen:
a) De actualisering, rectificatie, of indien van toepassing, de voltooiing van de gegevens.
b) De verklikking, anonimisering of blokkering van gegevens die onrechtmatig zijn verwerkt, met inbegrip van die van die niet noodzakelijk zijn voor de toepassing ze werden verzameld en vervolgens verwerkt;
c) een verklaring waarin wordt bevestigd dat de activiteiten volgens a) en b) zijn aangemeld, ook met betrekking tot de inhoud, om de onderwerpen aan wie gegevens zijn meegedeeld of verspreid, behalve als die informatie bepaling lijkt onmogelijk.

4. De betrokkene heeft het recht om bezwaar te hebben, geheel of gedeeltelijk:
a) op legitieme redenen zijn om de verwerking van persoonsgegevens die betrekking hebben op hem, ook al met het verzamelen doel relevant;
b) de verwerking van persoonsgegevens hem betreffende uit ten behoeve van commerciële informatie of reclame of direct marketing of iets anders voor de prestaties van de markt of interactieve commerciële communicatie onderzoek wordt uitgevoerd.

Om gebruik te maken van de rechten vermeld in art. 7 van wetbesluit 196/2003, dient de betrokkene een schriftelijk verzoek aan het volgende adres:
Star Srl
Via Nazario Sauro, 11/B
13900 Biella - ITALY
E-mail: info@otticanet.it

In het bijzonder kan elke betrokkene uit te oefenen, op elk moment, door het sturen van een e-mail naar Star Srl, het recht van verzet in zijn geheel of gedeeltelijk aan de verwerking ten behoeve van commerciële informatie of het verzenden van promotiemateriaal gericht , directe verkoop of voor het verrichten van marktonderzoek of interactieve commerciële communicatie.

Voor elk verzoek ex art. 7, onderdeel 1 en 2, letters a), b) en c), lid van de juridische decreet 196/2003 kan Star Srl de betrokkenen vragen, in gevallen waar geen gegevens over hen bestaan ​​en juisheid, om een ​​klein bedrag te betalen niet meer dan de werkelijke kosten van Star Srl gedragen, in overeenstemming met de bepalingen en binnen de door de verordening gestelde grenzen uitgegeven, volgens art.10, onderdeel 8 van Legal decreet 196/2003.

De Gebruiker gaat, met het telematische versturen van de bevestiging van de bestelling of het versturen van een verzoek om informatie via e-mail, akkoord met de informatie hierboven en het daarmee samenhangende gebruik van de persoonsgegevens op de wijze en volgens de voorwaarden aangegeven onder letter a) en b) van deze informatie.

In het bijzonder met betrekking tot de corrigerende glazen, de Gebruiker krijgt de bovenstaande juridische informatie toestemmingen en het mogelijk maakt hun persoonlijke en gevoelige gegevens te verwerken met het inbrengen van zijn recept en het verzenden van zijn orderbevestiging.

Star srl is niet verantwoordelijk voor de overdracht van niet-gevraagde gegevens aan de Gebruiker en met name de gegevens die de Gebruiker per ongeluk stuurt als gevolg van onjuist gebruik van de functionaliteit met betrekking tot de meting van de pupil afstand. In ieder geval, Star S.r.l. zal niet omgaan met een of andere manier de niet benodigde gegevens , toevallig door de Gebruiker toegekend.

Star S.r.l informeert de Gebruiker dat de gegevens proceseigenaar de privacy policy kunt bewerken en bij te werken , om zo te implementeren en te voldoen aan alle wijzigingen in de regelgeving die zich zouden voordoen.

In overeenstemming met artikel IV, art. 25 c. 6 "Overdracht van persoonsgegevens naar derde landen" van de Richtlijn 95/46/EC kunnen de gegevens worden overgedragen naar landen buiten de Europese Unie of de Europese Economische Ruimte, die een adequaat niveau van bescherming van persoonsgegevens voorzien. In ieder geval zal de behandeling plaatsvinden in overeenstemming met de bepaling van van de huidige wet en regelgeving.


Bekijk onze cookie-beleid

 

OTTICANET - Star srl, Via Nazario Sauro, 11/B - 13900 Biella - ITALY
E-mail: info@otticanet.it - Tel. +39 015 20479

Om u beter van dienst te kunnen zijn maakt Otticanet gebruik van cookies. Als u onze site blijt gebruiken, gaat u akkord met het gebruik van deze cookies. OK